Privacy

Welkom bij LesTV pabo. LesTV pabo biedt verschillende producten en diensten aan voor gebruik in het onderwijs, waarbij persoonsgegevens worden verwerkt. Wij vinden het belangrijk om zorgvuldig met deze gegevens om te gaan. Daarom informeren wij u graag over de manier waarop wij persoonsgegevens verwerken. In deze privacyverklaring vindt u de belangrijkste informatie over het gebruik van de persoonsgegevens van uw leerlingen, studenten en leraren bij het gebruik van digitale leermiddelen in het onderwijs.


De school en digitale leermiddelen

Het gebruik van digitale leermiddelen heeft grote voordelen voor leerlingen, studenten en leraren. Het maakt het mogelijk om maatwerk te bieden en op elk moment van de dag, op iedere plaats te leren. 

Wanneer scholen, studenten of leraren gebruik maken van digitale leermiddelen zullen vaak persoonsgegevens aan ons worden verstrekt om het gebruik van die leermiddelen mogelijk te maken.


Verantwoordelijkheid van de school (onderwijsinstelling)

De uitgever van LesTV pabo heeft het ‘Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy – Leermiddelen en Toetsen 3.0’ onderschreven. In dit convenant is tussen aanbieders en onderwijssectorraden vastgelegd dat een onderwijsinstelling, in juridische zin, ‘verwerkersverantwoordelijke’ is voor de verwerking van persoonsgegevens.

Daardoor hebben en houden scholen, studenten en leraren zeggenschap over de gegevens die binnen leermiddelen worden verwerkt. LesTV pabo is een ‘verwerker’, die in opdracht van de school, student of leraar persoonsgegevens verwerkt. Daarbij zal LesTV pabo zorg dragen voor passende beveiliging van deze persoonsgegevens.

De uitgever van LesTV pabo is lid van de GEU en conformeert zich aan het privacyreglement van de GEU. 


Verwerkersovereenkomst

In de verwerkersovereenkomst van LesTV pabo wordt tussen onderwijsinstellingen en LesTV pabo vastgelegd welke opdracht wordt gegeven tot verzamelen en verwerken van persoonsgegevens bij gebruik van digitale leermiddelen. LesTV pabo hanteert daarbij ‘Model Verwerkersovereenkomst 3.0’. Deze verwerkersovereenkomst vormt onderdeel van de algemene gebruiksvoorwaarden die op het gebruik van de digitale leermiddelen van LesTV pabo van toepassing zijn.

De verwerkersovereenkomst is hieronder opgenomen en kan door de school of de bovenschoolse stichting worden gedownload. De overeenkomst dient door het bevoegd gezag van de school te worden ingevuld en ondertekend terug gestuurd te worden naar privacy@LesTVpabo.nl

Hier kunt u ook terecht voor vragen met betrekking tot de verwerkersovereenkomst en de bijlagen.

  •   Download de verwerkersovereenkomst LesTV pabo


Privacy Bijsluiter

In de privacy bijsluiter van LesTV pabo leest u voor welke doeleinden persoonsgegevens van leerlingen, studenten en leraren, in opdracht van de school worden verwerkt. De technische en organisatorische maatregelen die LesTV pabo heeft genomen om de persoonsgegevens te beschermen vindt u in de beveiligingsbijlage.

  •   Download de privacybijsluiter LesTV pabo.
  •   Download de beveiligingsbijlage LesTV pabo.


Kennisneming, verbetering en verwijdering persoonsgegevens

Op grond van de wettelijke rolverdeling en het ‘Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy – Leermiddelen en Toetsen 3.0’ moeten onderwijsinstellingen (ouders van) leerlingen informeren over het gebruik van digitale leermiddelen. Via de onderwijsinstelling kunnen (ouders van) leerlingen gebruikmaken van hun wettelijke rechten. Voor de uitoefening daarvan dient u zich te wenden tot de onderwijsinstelling.

Wijziging privacyverklaring

Het kan voorkomen dat deze privacyverklaring in de toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. Wijzigingen worden op deze website gepubliceerd.
Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 15 januari 2019.