Disclaimer

Het door Teachers Channel door middel van verspreiding op internet of anderszins aangeboden materiaal is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Niettemin is Teachers Channel in geen geval aansprakelijk voor de gevolgen van enige onjuistheid, onvolledigheid, of andere tekortkoming in het aangeboden materiaal. Gebruik en kennisneming van het materiaal van Teachers Channel geschiedt geheel voor eigen risico van de gebruiker. 

Teachers Channel bevat verwijzingen en/of hyperlinks naar sites die buiten het domein van Teachers Channel liggen. Met deze verwijzingen en/of hyperlinks is beoogd de door middel van Teachers Channel aangeboden informatie te verdiepen, te verbreden of nader toe te lichten. Teachers Channel is in geen geval verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud en beschikbaarheid van bedoelde sites.

Teachers Channel is niet aansprakelijk voor schade aan soft- of hardware, of andere (gevolg)schade, die is veroorzaakt door virussen, wormen, Trojaanse paarden of andere ongerechtigheden die op een of andere wijze gekoppeld zijn aan het op Teachers Channel of door middel van verwijzing of een link op sites van derden aangeboden materiaal. Teachers Channel zal zich evenwel inspannen om het risico op schade zoveel mogelijk uit te bannen.

Auteursrechtelijke bescherming

Het via Teachers Channel aangeboden materiaal is auteursrechtelijk beschermd. Dit materiaal is bestemd om voor de door Teachers Channel beoogde educatieve doelstellingen te worden aangewend. Ander gebruik kan inbreuk maken op de rechten van Teachers Channel of de rechten van derden die door Teachers Channel worden vertegenwoordigd. Het materiaal mag dan ook op geen enkele wijze worden verspreid, gekopieerd, gedownload, of anderszins gebruikt worden, anders dan voor gebruik in het persoonlijk bekwaamheidsdossier of de portfolio van Teachers Channel, voor persoonlijke studie of priv├ęgebruik in huiselijke kring zonder commercieel oogmerk.

Het aanbrengen van (hyper)links vanaf andere sites naar de site van Teachers Channel is voorbehouden aan de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Teachers Channel.